Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg

Facebook: https://www.facebook.com/nieuwevecht

We gaan de verkenningsnota aanbieden aan gedeputeerde Elvira Sweet, wethouder Jaap van Waveren en bestuurslid AGV Wiegert Dulfer. Zie nieuws en wetenswaardigheden. 5 maart!!!!!

Deze oude situatie zal niet meer terug kunnen komen. Maar moet de nieuwe situatie zo blijven?

Zou dit een optie kunnen zijn??

Voorstel is nu dit??

Als u gegoogld heeft vindt u hier de complete website www.nieuwevecht.nl

De stichting presenteert hier haar plannen voor het dorp Nederhorst den Berg.

De Stichting heeft als doel de cultuurhistorische waarden van het dorp Nederhorst den Berg te herstellen. Na de demping van de Reevaart is een gebied ontstaan welke niet voldoet aan de eerste gedachten bij de demping. Men beoogde te voorkomen dat er een troosteloze vlakte zou ontstaan, er zou water ingebracht worden. (1953) In de jaren zestig is tot een rigoureuze demping overgegaan. De aanwonende hebben dagenlang zonder een redelijke rioolafvoer gezeten. Men had daar niet aan gedacht. (zie demping)

In het dorp zien we amper meer water . Vele burgers missen het kabbelen van het water een brug of een bootje wat door het dorp beweegt. Een terrasje waar afgemeerd wordt.

In 2002 is een werkgroep doende geweest om de gehele Reevaart weer uit te graven en dat heeft op onverwachte weerstand geleid. Het weer openen van de dorpskern voor water leidde tot een grote inbreuk op de bestaande verworvenheden. De functie van het plein moet in stand blijven. Dit standpunt is voor het huidige bestuur uitgangspunt om verder te gaan. Hoe het plan ingevuld moet gaan worden kan en mag alleen in samenspraak met de bewoners van Nederhorst den Berg.

Voor de uitvoering zal medewerking nodig zijn van Gemeente, Provincie, het Rijk en onmisbaar subsidie van de Europese Unie. Het zal veel geld kosten en daarbij zal gebuik gemaakt moeten worden van gelden die ook op een dergelijke wijze besteed worden in de provincie Friesland. Hier worden vele aquaducten met EU geld gerealiseerd.

We willen kontakt leggen met de bewoners en de mogelijkheid van donateurschap openstellen. Op deze wijze kan draagvlak ontwikkeld worden en kunnen we in gesprek komen voor uitwerken van de levende gedachten .

Er zijn vele gesprekken gevoerd de afgelopen tijd met bestuurderen van Gemeente, Provincie en Waterschap AGV. Ook is een advies bureau bereid een visienota te schrijven waarbij gestart wordt met een cultuurhistorische beschouwing. ( zie button toekomst)

Wij zijn in afwachting van uw reacties.

Entree van de zuidelijke verbinding met de Vecht.

Vele foto's op deze website zijn afkomstig van de Historische kring van Nederhorst den Berg.